ҚМГ бағалы қағаздары

Рейтингтік агенттікҚМГ несиелік рейтингіБолжам
Соңғы жаңартылған күні
Baa3позитивті27.08.2019
BBтұрақты
30.01.2018
BBB-тұрақты
28.06.2017

* Рейтинг бағалы қағаздарды сатып алу, сату немесе ұстап тұру туралы ұсыныс болып табылмайды және кез- келген уақытта оны тағайындаған ұйым тарапынан өзгертілуі, уақытша тоқтатылуы немесе қайтарып алынуы мүмкін. Эмитенттер мен облигациялардың әрбасқа түрлеріне қатысты ұқсас рейтингтер міндетті түрде бірдей мәнге ие болмайды. Әрбір жеке рейтингтің мәніне кез-келген басқа рейтингтен тәуелсіз талдау жүргізіледі.

Атауы
Облигация түрі
Айналымның басталу күні / өтеу мерзімі
Айналым кезеңі
Валюта
Шығарылым көлемі,
АҚШ доллары
Айналымдағы облигациялар,
АҚШ доллары
Жарияланған облигациялар,
АҚШ доллары
Сатып алынған облигациялар саны,
АҚШ доллары
Купондық мөлшерлеме
ISIN: REGS/ 144A
Еурооблигациялар
Басымдықты, қамсыздандырылмаған
30.04.2013/ 30.04.202310US$1 000 000 000406 564 0001 000 000 000593 436 0004,4%XS0925015074/ US46639UAA34
Еурооблигациялар
Басымдықты, қамсыздандырылмаған
19.04.2017/ 19.04.20225US$500 000 000500 000 000500 000 000-3,875%XS1595713279/ US48667QAM78
Еурооблигациялар
Басымдықты, қамсыздандырылмаған
19.04.2017/ 19.04.202710US$1 000 000 0001 000 000 0001 000 000 000-4,75%XS1595713782/ US48667QAN51
Еурооблигациялар
Басымдықты, қамсыздандырылмаған
19.04.2017/ 19.04.204730US$1 250 000 0001 250 000 0001 250 000 000-5,75%XS1595714087/ US48667QAP00
Еурооблигациялар
Басымдықты, қамсыздандырылмаған
24.04.2018/ 24.04.20257US$500 000 000500 000 000500 000 000-4,75%XS1807299174/ US48667QAR65
Еурооблигациялар
Басымдықты, қамсыздандырылмаған
24.04.2018/ 24.04.203012US$1 250 000 0001 250 000 0001 250 000 000-5,375%XS1807300105/ US48667QAQ82
Еурооблигациялар
Басымдықты, қамсыздандырылмаған
24.04.2018/ 24.04.204830US$1 500 000 0001 500 000 0001 500 000 000-6,375%XS1807299331/ US48667QAS49
2019 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша борыштық бағалы қағаздар туралы ақпарат
Еурооблигациялар Еуропа, Азия, АҚШ сияқты инвесторлардың кең ауқымы арасында орналастырылған, сондай-ақ Лондон және Қазақстан қор биржасында айналымға шығарылған.
KAZ RUS ENG

МАҢЫЗДЫ: Келесі хабарламамен толық көлемде мұқият танысуыңызды сұраймыз. Төменде келтірілген хабарлама өзгертілуі немесе толықтырылуы мүмкін екеніне назар аударыңыз.

ХАБАРЛАМА

Болашаққа қатысты мәлімдеме

Осы веб-сайтта "болашаққа қатысты мәлімдеме"болып табылатын немесе есептелетін өтініштер болуы мүмкін. Болашақты сипаттауға арналған терминология, соның ішінде, "есептейді", "алдын ала бағалау бойынша", "күтеді", "болжамдар бойынша", "ниеттенеді", "жоспарлайды", "байқады", "болады" немесе "тиіс" деген сөздерді қоса алғанда, немесе, не әрбір жағдайда олардың теріс нысаны немесе ұқсас немесе салыстырмалы терминологиясы, немесе, не стратегияны, жоспарларды, мақсаттарды, міндеттерді, болашақ оқиғаларды немесе ниеттерді талқылауға сілтемелер болашаққа қатысты мәлімдемелерді белгілеуге арналған. Болашаққа қатысты көрсетілген мәлімдемелер тарихи фактілер болып табылмайтын барлық мәлімдемелерді қамтиды. Мұндай шектеусіз болашаққа қатысты мәлімдемелер ниеттер, пікірлер, болжамдар туралы мәлімдемелер және Компанияның өзгелермен қатар, қызмет нәтижелеріне, қаржылық жай-күйіне, өтімділігіне, перспективаларына, өсуіне, әлеуетті сатып алуларға, Компанияның стратегиясына және Компания жұмыс істейтін салаларға қатысты оның үміттері туралы мәлімдемелер болып табылады. Өзінің табиғаты бойынша болашаққа қатысты мәлімдемелер тәуекелмен және белгісіздікпен байланысты, өйткені олар орын алуы немесе орын алмауы мүмкін болашақ оқиғалар мен жағдайларға жатады. Болашаққа қатысты мәлімдемелер қызметтің болашақтағы нәтижелерінің және қызметтің нақты нәтижелерінің кепілдіктері болып табылмайды, оның ішінде Компанияның қаржылық жағдайы мен өтімділігі және Компания жұмыс істейтін елдің және салалардың дамуы, осы веб-сайтта сипатталғаннан айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін немесе болашаққа қатысты осы веб-сайтта қамтылған мәлімдемелерге сәйкес болжалдануы мүмкін. Веб-сайтта қамтылған ақпарат толық емес. Ақпаратты дайындаудың мұқияттылығына қарамастан, барлық ақпарат барлық қатынастарда нақты және өзекті бола алмайды және Компания салаға қатысты қандай да бір ақпаратты жаңарту үшін немесе жаңа ақпаратты, болашақ оқиғаларды немесе қандай да бір өзге жағдайларды алу нәтижесінде, осы веб-сайтта қамтылған болашаққа қатысты қандай да бір мәлімдемелер үшін жауапты болмайды. Осы веб-сайтта ұсынылған немесе қамтылған кез келген ақпарат алдын ала ескертусіз түзетілуі немесе өзгертілуі мүмкін. Компания ешқандай растама жасамайды, ешқандай кепілдік бермейді және болашаққа қатысты осындай мәлімдемелерде баяндалған нәтижелерге қол жеткізуге қатысты ешқандай болжам жасамайды.

Компания осы веб-сайтта жарияланған ақпаратты үшінші тұлғалардың дұрыс түсінуіне жауапты болмайды. Осы веб-сайтта қамтылған ақпараттың немесе пікірлердің дәлдігіне, толықтығына немесе әділдігіне ешбір мақсатта сүйенуге болмайды  компания, оның акционерлері немесе бақылауындағы компаниялар, олардың лауазымды тұлғалары, қызметкерлері, директорлары, аффилиирленген тұлғалары, агенттері немесе консультанттары осы веб-сайттағы кез келген ақпарат немесе пікір үшін немесе кез келген қателер немесе олқылықтар үшін ешқандай жауапкершілікті немесе жауапкершілікті қабылдамайды. Компания осы веб-сайтта жарияланған болашаққа қатысты мәлімдемелерге негізделген үшінші тұлғалардың инвестициялық және өзге де қаржылық шешімдері үшін жауапты болмайды.

Компания да, оның консультанттары да осы веб-сайтты немесе ондағы ақпаратты пайдалану нәтижесінде туындайтын кез келген түрдегі тікелей немесе жанама немесе кейінгі шығындар үшін ешқандай жауапкершілікті көтермейді.

Мен ескертуді оқыдым